Número especial: V Congrés Català de Comptabilitat i direcció

Número especial: V Congrés Català de Comptabilitat i Direcció

Joaquim Rabaseda Tarres

President de l'Agrupació de Professors de Comptabilitat i Control i Membre de la Junta Directiva de l'ACCID (Spain)

RABASEDA TARRES, J. (2013). Número especial: V Congrés Català de Comptabilitat i Direcció. Intangible Capital, 9(2): 377-378. http://dx.doi.org/10.3926/ic.468

-----------------

Aquest número especial d'Intangible Capital recull els millors treballs presentats en el V Congrés Català de Comptabilitat i Direcció d’Empreses, celebrat els dies 6 i 7 de juny de 2013 a la Universitat Internacional de Catalunya (Barcelona). Es tracta de treballs de recerca sobre comptabilitat i direcció d'empreses.

El Congrés, que es celebra cada dos anys, i compta amb una assistència mitjana d'un miler de congressistes, pretén promoure les millors pràctiques en la difusió de la informació financera i la transparència i en la gestió i organització d’empreses, així com potenciar la recerca i nous desenvolupaments en matèria de comptabilitat i direcció d’empreses. En aquest sentit, la difusió de la informació financera i la transparència, i la gestió i organització són elements clau per al bon funcionament de les empreses i de les institucions, tant públiques com privades. Això fa que sigui important que existeixi un punt de trobada de professionals de l’àmbit acadèmic i de l’empresarial en el què es presentin els treballs de recerca i els nous desenvolupaments en aquesta matèria.

Els treballs inclosos en aquest número especial són originals i han estat presentats en les diverses sessions de treball simultànies o tallers de comunicacions celebrats en el Congrés. Prèviament, han estat revisats pel Comitè Científic del Congrés i pel Comitè Editorial de la Revista Intangible Capital.

Els treballs aborden diverses temàtiques del camp de la comptabilitat i aporten nous coneixements al camp de la comptabilitat i la direcció d’empreses. En primer lloc, hi ha un treball sobre direcció d’empreses. En ell s’investiguen els factors que contribueixen al fet que una empresa mantingui un alt creixement. Realitzat per Oriol Amat, Marcos Anton Renart i María José García, els autors identifiquen 250 empreses catalanes amb un elevat nivell de creixement durant el període 2004-2007. Posteriorment, al 2013 s'ha analitzat la situació actual d'aquestes empreses per determinar, a través d'una anàlisi empírica, els factors que han contribuït al fet que una part d'elles segueixi creixent en l'actualitat.

En segon lloc, hi ha tres treballs sobre comptabilitat financera. El primer ha estat realitzat per Ramon Bastida i Lluís Carreras. Es tracta d’un estudi empíric sobre els efectes econòmics de la primera aplicació de la norma internacional de comptabilitat NIC 32 a les cooperatives catalanes. Els autors seleccionen una mostra aleatòria de 98 cooperatives catalanes i realitzen una anàlisi comparativa de la seva informació financera abans i després de l’aplicació de la norma. També s’analitzen els canvis en la situació eonòmico financera de les cooperatives i l’evolució dels seus actius intangibles. El segon treball ha estat realitzat per Teresa Monllau i Núria Rodríguez i analitza la rendibilitat de les empreses que ofereixen serveis a la gent gran. Es pretén analitzar l’eficàcia i l’eficiència d’aquest tipus d’empreses, i comprovar si la promulgació de la Llei 39/2006 ha afectat a la rendibilitat d’aquest tipus d’empreses. I el tercer treball ha estat realitzat per Alejandra Aramayo, Núria Arimany, Clara de Uribe-Salazar i Anna Sabata, i pretén reflectir la situació econòmica i financera de les empreses càrnies catalanes en el període 2007-2011. Les autores han analitzat les dades dels estats financers d’una mostra de 130 empreses.

En tercer lloc, hi ha un treball sobre la temàtica de la responsabilitat social corporativa. En ell s’estudia els efectes en els costos de l’aplicació de polítiques de responsabilitat social corporativa. Ha estat realitzat per Sefa Boria, Ana García, Emili Vizuete, Anna Mª. Gil i Montserrat Crespi. Els autors han analitzat una mostra de 141 empreses espanyoles de diferents grandàries i sectors d’activitat.

En quart lloc, s'inclouen dos treballs de l'àmbit de la comptabilitat de gestió i el control. El primer, realitzat per Lucía Clara Banchieri, Maria Jesús Blasco i Fernando Campa, és un estudi exploratori que pretén conèixer els usos i costums sobre la planificació, l’obtenció de la informació i el control de gestió de la micro i la petita empresa catalana. Es desenvolupen quatre tallers de treball on, seguint el model canvas, participen 70 empresaris de la micro i petita empresa. El segon treball, realitzat per Patrícia Rodrigues, Beatriz Aibar i Lúcia Lima, pretén identificar i analitzar un conjunt de variables contingents i institucionals que poden influir en el coneixement i en l’aplicació del quadre de comandament integral en les organitzacions públiques i privades de Portugal. Les autores han realitzat un estudi empíric mitjançant l’enviament d’una enquesta a 591 organitzacions públiques i 549 privades.

Finalment, s’inclou un treball de l'àmbit de la docència universitària. En aquest cas es presenten nous mètodes d’ensenyament per augmentar la participació dels alumnes a classe. Realitzat per Ester Oliveras i Patricia Crespo, les autores realitzen un experiment mitjançant l’ús de noves dinàmiques d’ensenyament de la comptabilitat en els graus universitaris d’empresa.
Licencia de Creative Commons 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Intangible Capital, 2004-2024

Online ISSN: 1697-9818; Print ISSN: 2014-3214; DL: B-33375-2004

Publisher: OmniaScience